asdas

Dil saýlamak

Önümler

Poslamaýan polatdan ýasalan hasa

Gysga düşündiriş:


 • Standart:
  DIN975
 • Material:
  201, 304, 316, 316L
 • Şöhleler:
  A2-70, A4-70, A2-50, A4-50
 • Nominal diametri:
  M2-M45
 • Pit:
  0.4-4.5
 • Uzynlyk:
  1000-2000
 • Faceerüsti bejermek:
  Hakyky reňkler, ak reňk, ýagtylygy ýuwuň
 • :
 • Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

  Töleg:T / T, L / C, PayPal

  Biz Hytaýda ýerleşýäris, öz zawodymyz bar. Biz köp söwda kompaniýalarynyň arasynda iň gowy saýlan we iň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

  Islendik soraga jogap bermäge şat; soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy ibermegiňizi haýyş edýäris.

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Düşündiriş

  “Thread Rod” kellesi bolmadyk berkidijiniň bir görnüşi we daşarky sapaklar bilen diňe iki bölüm. Birikdirilende, onuň bir ujy içerki ýüplükli deşik bilen böleklere, beýleki ujy deşik bilen bölekden geçmeli we iki bölegi tutuşlygyna berk baglanyşykly bolsa-da, hozy nurbatlamaly. Baglanyşyň bu görnüşine, baglanyşyk baglanyşygy diýilýär. Esasan birleşdirilen bölekleriň biriniň galyňlygy, ykjam gurluşy talap edýän ýa-da ýygy-ýygydan sökülmegi sebäpli bolt birikmesi üçin ýaramly bolmadyk ýagdaýlarda ulanylýar.

  Nurbat ýokary temperaturada, belli bir poslama, güýçli köýnek we ýokary torkda işleýär. Şonuň üçin nurbat:

  1) temperatureokary temperatura garşylygy, ýokary temperaturada deformasiýa ýok;

  2) Garşylyk we uzak ömür geýiň;

  3) Poslama garşylyk, material poslaýjy;

  4) strengthokary güýç, uly tork, ýokary tizlik bilen çydap biler;

  5) Kesiji gowy;

  6) heatylylyk bejergisinden soň galyndy stres az, termiki deformasiýa az.

  Diş barlaryny nädip dogry ulanmaly?

  1) Diş çyzygy berkidilende, wilkanyň güýjüniň ugrunyň nurbatyň oky bilen gabat gelmelidigini we egilmeli däldigini bellemelidiris.

  2) Berkidiş prosesinde güýç ygtybarly momentden ýokary bolmaly däldir we birmeňzeş bolmalydyr we ulanmak üçin tork wilkasyny ýa-da rozetkany ulanmaga synanyşyň.

  3) Gulplama tizligi gaty çalt bolsa, gulplama sebäp bolar. Elektrik ýa-da pnewmatik wilkany ulanmazlyk maslahat berilýär.

  4) sapagy arassa saklaň. Buraw bilen hozuň sazlaşykly hyzmatdaşlygyny üpjün etmek üçin önümi arassa gapda gaplamak we esassyz ýerleşdirmek maslahat berilýär.

  Poslamaýan polatdan ýasalan hasanyň artykmaçlyklary:

  1. Uly zawodyň çig malyny, hiline gözegçilik etmek üçin ýörite işgärleri saýlaň we hil kepillendirilýär

  2. Nurbat sapagy düşnükli, ýylmanak we gabyksyz, daşky görnüşi owadan

  3. Önüm çydamly, könelmäge we poslama garşy we uzak wagtlap ulanylýar

  4. pleönekeý işlemek, çalt gurluşyk, zähmet çykdajylaryny tygşytlamak

  Hil barlagy

  Hil-gözleg

  Näme üçin bizi saýlaýarys?

  1. Hiline berk gözegçilik ediň we önüm şahadatnamalaryny beriň

  2. Tehnologiýa kämildir we önüm çalt we çydamlydyr

  3. 10 ýyllyk zawod, köp sanly aksiýa, çalt üpjünçilik

  4. Bir gezeklik satyn alyş hyzmatyny berýän köp kategoriýa bar

  5. Çyzgylar we nusgalar, gysga eltiş wagty we çalt eltip bermek arkaly işlenip bilner

  Önümçilik prosesi

  Önümçilik

  Poslamaýan polatdan ýasalan hasanyň ulanylyşy:

  Poslamaýan polatdan ýasalan dişleri ulanmak: zawod tehnikasy we enjamlary bejermek, durnukly tehnika we enjamlar, gurluşyk pudagy, polat üçek trubkasy, gimnaziýa, awtoulag önümçiligi senagaty, gämi gurluşyk bazasy, howa giňişligi in engineeringenerçiligi we ş.m.

  Programma diagrammasy

  Programma diagrammasy

  Şahadatnamamyz

  Şahadatnamamyz

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler